اعضای کمیته علمی

دکتر سید علی حسینی عضو کمیته علمی
دکتر مریم حسین زاده عضو کمیته علمی
دكتر عباس راعي تبار عضو کمیته علمی
دكتر بهزاد زنجانی نزاد عضو کمیته علمی
دکتر نوید باقری عضو کمیته علمی
دكتر محمد معرفتی عضو کمیته علمی
دکتر حامد حسین زاده عضو کمیته علمی

آخرین مهلت ثبت نام

آخرین مهلت ارسال مقالات

اعلام نتایج داوری مقالات

تاریخ برگزاری کنفرانس