محل برگزاری کنفرانس در استان مازندران و شهر بابل در روز ۱۴ مرداد ماه ۱۴۰۰ خواهد بود و مکان آن متعاقبا اعلام خواهد گردید.